img_8793

IMG_8853


Inleiding

Een motor veranderen vergt slechts enkele uren arbeid maar men vergeet maar al te vaak de administratieve verplichtingen dat dit met zich meebrengt ten opzichte van de overheid. Dit is dan ook de reden waarom we ons verdiept hebben in deze materie. We spreken in deze studie enkel en alleen over personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.

A. Het voertuig werd voor de eerste maal in gebruik genomen voor 15 juni 1968

Het PVG (= Proces-verbaal van Goedkeuring/referentienummer) is pas in voege getreden sinds 15.06.1968. Indien het voertuig voor de eerste maal ingeschreven werd voor 15.06.1968 (zie inschrijvingsbewijs) dient het attest van vervanging van motor opgesteld te worden door de persoon die de verandering uitvoerde. De volgende zaken dienen vermeld te worden op dit attest:

- Merk en type van voertuig
- chassisnummer
- merk en cilinderinhoud van de nieuwe motor

- naam, adres en handtekening van de uitvoerder Men hoeft geen toelating te vragen aan de overheid om de wijziging door te voeren en er is geen technische keuring noodzakelijk.

B. Het voertuig werd voor de eerste maal in gebruik genomen na 14 juni 1968

Indien het voertuig voor de eerste maal ingeschreven werd na 14 juni 1968 dan zal de wijziging enkel mogen plaats vinden nadat u het akkoord van de mandataris van de constructeur van het merk bekomen hebt, die op zijn beurt eerst een aanvraag zal indienen bij de administratie van de FOD Mobiliteit en Vervoer, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel. Dit dient te gebeuren van zodra de gewijzigde motor niet overeenstemt met het referentienummer (nieuwe benaming voor PVG nummer) van het voertuig. De invoerder of

de constructeur die zijn akkoord uiteindelijk geeft inzake de verandering zal aan de eigenaar van het voertuig een goedkeuringsattest afleveren. Dit attest dient bij de aanvraag tot inschrijving gevoegd te worden indien u een nummerplaat moet aanvragen of gewoon naar de D.I.V. sturen indien het voertuig reeds ingeschreven is. Indien de FOD Mobiliteit en Vervoer de wijziging van de motor aanvaardt, zal ze een

attest afleveren met een goedkeuringstempel aan de eigenaar van het voertuig. De verandering van de motor mag slechts plaats vinden na ontvangst van bovengenoemd attest van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Dit attest moet vastgehecht worden aan het gelijkvormigheidsattest en wordt op die manier een verplicht boorddocument. Indien de invoerder of de officiële mandataris niet meer zou bestaan, dan kan het Ministerie de wijziging aanvaarden nadat het voertuig aan de technische keuring werd onderworpen.
Wijziging van het inschrijvingsbewijs

IMG_8793

Om dit te wijzigen dient het terug gezonden te worden aan de FOD Mobiliteit en Vervoer (D.I.V.) samen met een formulier voor aanvraag tot inschrijving van een voertuig (roos formulier) dat voorzien moet worden van het vignet van de verzekeraar. U vermeld op het aanvraagformulier, namelijk in vak U1, dat het gaat om een wijziging van motor:

- Indien de titularis van het inschrijvingsbewijs niet verandert, dan dient dit formulier niet afgestempeld te worden door de technische keuring en mag het rechtstreeks naar de D.I.V. gestuurd worden.
- Indien de titularis wijzigt, dan moet u eerst naar de technische keuring gaan om het aanvraagformulier tot inschrijving van een voertuig te bekomen. Men moet bij de aanvraag tot inschrijving bijvoegen:
- Het inschrijvingsbewijs van het voertuig
- Een fotokopie van het afgestempeld attest van de FOD Mobiliteit en Vervoer
- Indien het adres van de aanvrager gewijzigd werd sinds de laatste drie maanden voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving, dan dient er een attest van de bevolkingsdienst bijgevoegd te worden van de nieuwe woonplaats, om te bewijzen dat de aanvrager wel degelijk op dit adres woonachtig is. Dit attest mag niet ouder zijn dan 14 dagen

Verkeersbelasting

Indien het gaat om een personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus van minder dan 25 jaar oud, dan zal de FOD Mobiliteit en Vervoer de FOD Financiën hiervan verwittigen en deze zal de verkeersbelasting aanpassen indien er een wijziging opgetreden is in het vermogen.
Gebruik van het voertuig op de openbare weg

Het origineel attest van wijziging van motor, hetzij het attest ingevuld door de vervanger, hetzij het attest bekomen van de FOD Mobiliteit en Vervoer, dient het gelijkvormigheidsattest te vergezellen (indien deze bestaande is) en zullen aan de eventuele nieuwe eigenaar overhandigd worden. Indien het gelijkvormigheidsattest niet bestaat, dan overhandigt men enkel het attest dat ingevuld werd door de persoon die de motor vervangen heeft.

Verzekeringen

Art. 9 - 10 - 25.1 - 27.2 & 3 Van de Algemene Voorwaarden voor Motorvoertuigen

De verandering van een motor zou wel eens met zich kunnen meebrengen dat bij ongeval de verzekering geen dekking biedt indien ze hiervan niet op de hoogte gesteld werden, want de verzekeraar zou kunnen zeggen dat het risico verhoogd werd. Inderdaad, het zal maar weinig voorkomen dat men een motor gaat veranderen door een minder krachtige motor. Voor wat betreft de verzekeringen, is het absoluut noodzakelijk om de verzekeraar op de hoogte te brengen van de nieuwe motor (uitgedrukt in KW) van zodra deze in het verkeer werd gesteld om zo de dekking niet te verliezen. Ondanks het feit dat de verzekeringspremie voor de voertuigen van meer dan 25 jaar oud forfaitair zijn, althans bij de verzekering voorgesteld door de BFOV, is het raadzaam hen toch op de hoogte te brengen van een eventuele verandering van motor want indien je betrokken zou raken bij een zwaar ongeval, waarbij een expertise van het voertuig uitgevoerd wordt, dan zou je wel eens voor onaangename verrassingen komen te staan. Indien bewezen kan worden dat de motor meer vermogen produceert dan waarvoor hij eigenlijk verzekerd is, dan zal de verzekeraar verhaal uitoefenen op de verzekeringsnemer en zal deze laatste alle kosten moeten terugbetalen Een verwittigde verbouwer is er twee waard.

Bron: De BFOV

IMG_5951

Photos © Frédéric Goblet

 

Lees verder