documents de bord.jpg

alvis 1

Sinds 1 juni 2004 past België de Europese Richtlijn van 1999 toe betreffende de inschrijvingen van voertuigen. Ze heeft er 5 jaar mee gewacht (wettelijke en maximale termijn) alvorens deze toe te passen.

Maar, wat is er veranderd?

Ingevolge de toepassing van deze richtlijn, worden we overspoeld met talrijke hulpkreten van liefhebbers die hun oldtimer, die eindelijk gerestaureerd is, wensen in te schrijven, maar hier niet in slagen. De DIV stuurt systematisch de aanvragen tot inschrijving terug indien er geen Belgisch of buitenlands inschrijvingsbewijs van de vorige eigenaar is bijgevoegd, voor zover dit voertuig ingeschreven was in een land van de Europese gemeenschap.

Voor de voertuigen afkomstig uit het buitenland.

U hebt bijvoorbeeld een voertuig aangekocht in Duitsland. Dan moet u bij de aanvraag tot inschrijving het inschrijvingsbewijs van Duitsland, namelijk de Kraftfahrzeugbrief bijvoegen. Dit is het inschrijvingsbewijs van de oude eigenaar. Indien u dit document niet bezit zal de aanvraag tot inschrijving geweigerd worden. U zal dan moeten zorgen voor een officieel attest afkomstig van de dienst die zich in het land van herkomst bezighoudt met de inschrijvingen. Dit attest herneemt de gegevens van het voertuig en van de oude eigenaar. Opgelet, het moet een officieel document zijn, met officiële stempels dus. De DIV zal geen copies aanvaarden.

De BFOV meldt dat sommige landen zeer behulpzaam zijn om dergelijke attesten af te leveren, behalve Italië waar twee verschillende ministeries zich bezighouden met de inschrijvingen en waar het praktisch onmogelijk is om dergelijk attest te bekomen. Italië biedt trouwens premies van 500 EUR aan elke persoon die de papieren van zijn voertuig binnenbrengt. Dit is ook een van de redenen waarom de voertuigen er vrij goedkoop gekocht kunnen worden. Een gouden raad, laat ze staan.

De DIV is verbonden aan EUCARIS voor de inschrijvingen van de volgende landen: Nederland, Groot-Brittannië en Luxemburg. Dit betekent dat ze de nummerplaten vermeld op de oude inschrijvingsbewijzen onmiddellijk kunnen natrekken, dus het is echt niet nodig om te proberen een andere nummerplaat erop te vermelden dan deze die aan het voertuig toegekend was.

Indien u toch een dergelijk voertuig zonder documenten aankoopt in een Europees land, zal de douane een vignet 705 afleveren met de vermelding dat het om een ingevoerd voertuig gaat zonder documenten. Vanaf dat ogenblik stort u zich in een lang en lastig avontuur. Er zal een dossier samengesteld moeten worden waarover we het verder in deze tekst zullen hebben.

healey drive

Voor de voertuigen die ingeschreven waren in België.

In het verleden was het voldoende om eventjes bij de politie voorbij te gaan om een attest van ongewilde onteigening van een inschrijvingsbewijs te bekomen en om dit attest toe te voegen aan het aanvraagformulier tot inschrijving van het voertuig. Maar dit is eveneens veranderd. Er werd een nieuwe procedure van kracht bij de politiediensten die dit attest niet zomaar mogen afleveren op basis van een eenvoudige verklaring. We hernemen hier de procedure die gevolgd moet worden om dergelijk attest van ongewilde onteigening van een inschrijvingsbewijs te bekomen.

healey bord

Algemene regels

Een attest dat bewijst dat de houder van een inschrijvingsbewijs er niet meer in het bezit van is, mag enkel aan de houder van het inschrijvingsbewijs afgeleverd worden

Dergelijk attest mag enkel afgeleverd worden na een grondig fysiek nazicht van het voertuig

Door deze twee regels te lezen, begrijpt u dat het niet meer zo eenvoudig is als voorheen.

Hoedanigheid van de aangever
Wetgeving : Krachtens artikel 32 van het K.B. 20.07.2001, moet de houder van het inschrijvingsbewijs zelf het verlies, de diefstal of enige andere vorm van afstand aangeven. Deze hoedanigheid moet vastgesteld worden voor de aflevering van dergelijk attest.

Uitzonderingen : Weinig uitzonderingen zijn voorzien. Ze betreffen voornamelijk de fysieke of geestelijke ongeschiktheid om dergelijke verklaring af te leggen, of het overlijden van de houder. De aangifte kan ook gebeuren door de wettelijke gemachtigde van het bedrijf of de instantie die het inschrijvingsbewijs bezit. In voorkomend geval wordt een medisch attest met de ongeschiktheid of een overlijdensakte vereist voor de aflevering van het attest. Ook de hoedanigheid van de wettelijke gemachtigde van een bedrijf of instantie zal systematisch nagegaan worden.

Het attest zal de hoedanigheid van de persoon vermelden die een attest vraagt, namelijk:

- In eigen naam
- In zijn/haar hoedanigheid van erfgenaam van de houder van het inschrijvingsbewijs

 

- In zijn/haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van de om medische redenen verhinderde houder van het inschrijvingsbewijs
- In zijn/haar hoedanigheid van de wettelijke gemachtigde van het bedrijf of de instantie die houder van het inschrijvingsbewijs is

Maar dit is niet alles : alvorens dergelijk attest van ongewilde onteigening van het inschrijvingsbewijs af te leveren dient het voertuig fysiek gecontroleerd worden. Het nazicht is gericht op de overeenstemming van de gegevens van de DIV met de gegevens van het voertuig, alsmede op de algemene staat van het voertuig.

De politiediensten hebben de opdracht gekregen om de volgende zaken te controleren:

- Het chassisnummer
- De nummerplaat
- De persoon die het attest aanvraagt
- De authenticiteit van de voorgelegde documenten
- Het motornummer
- En indien nodig nazicht via de DIV, de invoerders of de gespecialiseerde dienst bij de federale politie.

Ga uw aanvraag indienen bij de lokale politie waar uw voertuig zich bevindt. Begeef u niet naar Aarlen als het voertuig gestald is te Oostende.

healey front 1

Het attest

Welke vermeldingen moeten op het attest voorkomen?

Niettegenstaande de politiediensten geïnformatiseerd zijn en hetzelfde document gebruiken hernemen we toch de verplichte vermeldingen die moeten voorkomen op het attest:

- Het inschrijvingsnummer van de huidige of vorige eigenaar
- Het veiligheidsnummer van het inschrijvingsbewijs (enkel voor de inschrijvingsbewijzen afgeleverd vanaf 17.06.2002 = groot nummer van 9 (negen) cijfers, dat gedrukt wordt op het inschrijvingsbewijs.
- Soort voertuig
- Chassisnummer zoals geslagen op het chassis en niet het nummer dat voorkomt op een of ander identificatieplaatje
- Merk, type en model van voertuig
- De kleur
- De datum van eerste ingebruikname
- Datum van verkoop of afstand aan een derde en de identiteit van deze laatste.
- De referentie van het aanvankelijk proces-verbaal ingevolge de verklaring van het verlies, de diefstal of de vernietiging van het inschrijvingsbewijs (verplicht dus om een proces-verbaal te laten opstellen)

Wat de staat van het voertuig betreft, is het van belang te vermelden of het voertuig beschadigd is door te melden welke soort schade en of het voertuig rijdt of niet (vb. het voertuig bevindt zich op een aanhangwagen en is geaccidenteerd)

Aantal exemplaren en bestemmelingen

De attesten worden in drie exemplaren opgesteld en zijn bestemd voor:

1. een exemplaar voor de aanvrager
2. een exemplaar voor de politiedienst
3. een exemplaar dat onmiddellijk per fax aan de DIVC zal overgemaakt worden door de politiedienst die het attest opstelde. Zo kan de DIV onmiddellijk deze gegevens invoeren in het systeembeheer om fraude aan het loket met vervalste attesten te vermijden.
4. Diversen

Wat indien mijn voertuig gestolen wordt met de documenten? Onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Indien de feiten zich voordoen in het buitenland, dient u zich te begeven naar de plaatselijke politie en nadien bij een Belgische politiedienst. Geen enkel attest zal op dat ogenblik afgeleverd worden. De nummerplaat zal onmiddellijk geseind worden en geschrapt worden door de DIV.

Wat indien men mijn voertuig teruggevonden heeft maar zonder de documenten? Zelfde procedure als hoger beschreven.

Wat indien mijn documenten per ongeluk in de wasmachine terecht gekomen zijn en onbruikbaar zijn? Zelfde procedure als hoger beschreven.

Eens u in het bezit bent van het attest van ongewilde onteigening van het inschrijvingsbewijs, kan u zich begeven naar de technische keuring met het oog op de inschrijving van de oldtimer.

healey III

Wat doen indien ik de oude eigenaar niet kan vinden?

Maar al te vaak probeert men te vlug te zeggen dat men de oude eigenaar niet terugvinden kan. Controleer eerst eens goed uw voertuig en de bekomen documenten. Soms is er melding gemaakt van de nummerplaat of de naam van de eigenaar in het onderhoudsboekje, of is er een fiscaal vignet waarop de nummerplaat hernomen werd. Met de nummerplaat is het mogelijk om de oude eigenaar terug te vinden.

Indien het voertuig ingeschreven was in België en na 1992, kan de DIV de laatste nummerplaat terugvinden die aan het voertuig toegekend was (maar de DIV mag deze informatie niet bezorgen aan particulieren! De aanvraag moet gebeuren via de politiediensten) en met deze informatie kan de politie haar onderzoek verder zetten om het attest af te leveren, rekening houdende met de vooropgestelde nieuwe procedure.

Maar wat indien het voertuig sinds 1991 niet meer is ingeschreven geweest? Dan pas beginnen de problemen. De DIV kan soms informatie terugvinden tot 1953 met de naam van één van de eigenaars. Bijvoorbeeld, u bezit het aankoopfactuur uit 1977, u bezit de naam van de verkoper de heer of mevrouw X. Sinds 1977 werd het voertuig niet meer ingeschreven maar de laatste eigenaar was de heer of mevrouw X. De DIV zal de toenmalige nummerplaat kunnen terugvinden die aan het voertuig was toegekend en dan kan de politie haar werk verder zetten zoals hierboven besproken werd.

Wat moeten we doen als we geen documenten van de oude eigenaar bezitten? De BFOV wenst u nu al alle succes toe.

alvis steering

We hernemen hier de procedure die u dient te volgen indien u geen documenten meer bezit of indien u geen attest van ongewilde onteigening van het inschrijvingsbewijs kan bekomen bij de lokale politie, zoals dit vaak het geval zal zijn indien de laatste nummerplaat niet te achterhalen is of bij een ingevoerd voertuig.

U dient zich te begeven naar een kantoor van de douane en u vraagt een procedure tot regelmatige ingebruikname van het voertuig aan de hand van de aankoopfactuur, dat een maximum aan gegevens van het voertuig moet bevatten, zoals het merk, het type, het bouwjaar, datum van eerste ingebruikname, cilinderinhoud, naam van de oude eigenaar, enzovoort.

Nadien dient u, vooraleer u het voertuig aanbiedt aan de technische keuring, een dossier samen te stellen dat u dient ter richten aan
Nederlandstalig

DIV, ter attentie van de heer Schoolmeesters,

City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

of Franstalig

Direction Circulation Routière, à l'attention de Mr Olivier,
City Atrium
rue du Progrès 56
1210 Bruxelles

(ook voor de motorfietsen, maar deze dienen niet naar de keuring te gaan)

Het is aan te raden dit aangetekend op te sturen.

Het dossier dient te omvatten :

- De aanvraag tot inschrijving met vermelding van het merk, type en chassisnummer van het voertuig

- Een copie van de aankoopfactuur
- Een begeleidend schrijven dat de historiek herneemt van het voertuig, namelijk de afkomst ervan en in welke omstandigheden de documenten verloren gegaan zijn, enz ....
- (aan te bevelen) copies van boeken en teksten die dit bepaald merk en type behandelen of bespreken en waaruit de productieperiode bepaald kan worden, dit om problemen te vermijden betreffende het bouwjaar,
- eventueel enkele internetadressen vermelden waarop dit voertuig te zien is of besproken wordt.
- Foto's van het voertuig.

De dienst voertuigen zal u dan, na controle ven het dossier en indien ze besluiten dat alles in orde is, een toelating versturen om het voertuig aan te bieden aan de technische keuring. Nadien is het dezelfde procedure om het voertuig in te schrijven.

Vergeet niet dat de DIV een administratie is en verwacht niet dat u een antwoord zal bekomen de dag nadien. Het kan soms verschillende dagen en weken duren alvorens u een antwoord bekomt.

pagode bord

Conclusie

U moet niet wanhopen, maar we raden u toch aan om de voertuigen zonder papieren te laten voor wat ze zijn (en vooral deze ingevoerd uit Italië).

Bron: de BFOV

Lees verder